Uurimistöö suunad

ÕENDUSTEADUSLIK UURIMISTÖÖ TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk
Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on saada tõenduspõhiseid teadmisi patsiendi- ja perekesksusest, patsiendi turvalisusest, tervislikust töökeskkonnast õenduses ja õendushariduse kvaliteedist.

Uurimisvaldkonnad õenduse õppetoolis
Uurimistöö prioriteedid on kooskõlas õenduse ja ämmaemanduse arengusuundadega aastateks 2010 – 2020. Õenduse õppetool keskendub kirjanduse ülevaadetele ning rahvusvahelistele ja riigisisestele projektipõhistele empiirilistele uurimustele.

Õenduse õppetooli uurimisvaldkonnad on:

 • Patsiendi- ja perekesksus õenduses
 • Patsiendi ja tema lähedaste õigused ja vajadused ning nendega arvestamine
 • Patsiendi ja tema lähedaste võimestamine
 • Patsiendi turvalisus
 • Turvalisuse tagamise meetmed
 • Õendusabivead, nende põhjused, vigade ennetamine ja vähendamine
 • Tervislik töökeskkond
 • Töökeskkonna turvalisus ja terviseriskid
 • Õdede hoiakud ja töökäitumine
 • Õendushariduse kvaliteet
 • Õppimise ja õpetamise kvaliteedi hindamine ja juhtimine (keskendudes üliõpilaste praktikaõppe kvaliteedile)

Õendusteadusliku uurimistöö korraldus õenduse õppetoolis
Õenduse õppetool keskendub teoreetilistele uurimistöödele. Suurt rõhku pannakse uurimistööde hulga suurenemisele ja tööde kvaliteedile ning rakendamisvõimalustele õenduspraktikas.

Juhendamisse kaasatakse magistrikraadiga õdesid väljapoolt kõrgkooli.

Suuremahuliste uurimistööde läbiviimisel kasutatakse rühmajuhendamisi ja kitsamate teemade jaotamist üliõpilasrühma sees.

Kõrgkoolisiseselt tehakse uurimistööalast koostööd teiste õppetoolidega, et tagada õenduse sidusvaldkondade ühisosade uurimine.

Lõputöö hindamiskriteeriumid 

Uurimisvaldkonnad ja uurimistöö eesmärgid õenduse õppetoolis

Uurimisvaldkond

Eesmärk

Patsiendi- ja perekesksus õenduses

Hankida tõenduspõhiseid teadmisi patsiendi- ja perekesksuse arendamiseks ning võimestamiseks õenduses

Patsiendi turvalisus

Hankida tõenduspõhiseid teadmisi patsiendi turvalisuse tagamise meetmetest ja õendusabivigade vähendamisest

Tervislik töökeskkond

Hankida tõenduspõhiseid teadmisi tervisliku ja turvalise töökeskkonna tagamisest

Õendushariduse kvaliteet

Hankida tõenduspõhiseid teadmisi kvaliteetsest õenduse eriala õpetamisest ja eriala omandamisest