Täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord ning täienduskoolituste kvaliteedi tagamise nõuded

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 
12.01.2016 otsusega nr 7.1
MUUDETUD
18.02.2020 otsusega nr 7.1.

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord

Võetud vastu täiskasvanute koolituse seaduse § 7 lg 1, kõrgharidusseaduse § 21 p 2 ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 27 alusel.  

1. Üldsätted 

1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) täiendusõppe eesmärk on pakkuda täienduskoolitusi sotsiaal-, tervishoiu- ja heaoluvaldkonnas kutse-, ameti- ja eriala teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks ning ümberõppeks lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest. 
1.2. Täiendusõpe on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
1.3. Täiendusõppe sihtrühmaks on kõrgkooli vilistlased, tööandjad, erialaliidud, ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, ümberõppijad, kõrgkooli töötajad ja õppejõud, välispartnerid, üliõpilased, õpilased, valdkonnast huvitatud üksikisikud  jt. 
1.4. Täiendusõppe vormid on kursus või muu täiendusõppurile õpiväljundite omandamiseks sobiv vorm. Õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse näiteks e-õpet, kontaktõpet, praktilist õppust, iseseisvat tööd jms. 
1.5. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend.  
1.6. Täiendusõppe kulud katab õppur või asutus. Lisaks on kulude katmine võimalik erinevate programmide ja fondide vahenditest. 
1.7. Täiendusõpe planeeritakse poolaasta kaupa, lähtuvalt sihtrühmade vajadustest töötatakse kalendriaasta jooksul välja uusi õppekavasid. 
1.8. Elukestva õppe keskus väljastab kõrgkooli poolt korraldatud ja läbi viidud koolituste, konverentside, infopäevade, seminaride jms tunnistusi/tõendeid. Tunnistused/tõendid kantakse täiendusõppe infosüsteemis registrisse ja erandjuhtudel täienduskoolituse spetsialisti halduses olevasse registrisse. 
1.9. Täiendusõpet korraldab elukestva õppe keskus.
 
2. Täiendusõppe planeerimine, avamine ja lõpetamine 
 
2.1. Täiendusõppe vajaduste analüüs ja väljaselgitamine toimub koostöös struktuuriüksustega (sihtrühmade ootused) 1. detsembriks ja 1. juuniks.
2.2. Täiendusõppe koolituskalender koostatakse poolaasta kaupa. 
2.3. Täiendusõppe koolituskalender avalikustatakse kõrgkooli kodulehel ja edastatakse sihtrühmadele 1. detsembriks ja 1. juuniks.
2.4. Täiendusõppe läbiviimise aluseks on õppekava (Lisa 1), mis avaldatakse täiendusõppe õppekavade registris ning on avalikult kättesaadav kõrgkooli kodulehel. Register sisaldab õppekava nimetust, õppekavarühma, õpiväljundeid, õpingute alustamise tingimusi, õppe kogumahtu, õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldust, õppematerjalide loendit, lõpetamise tingimusi ja väljastatavaid dokumente, koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldust. 
2.5. Õppekava ja kursuse toimumine kinnitatakse dokumendihaldussüsteemis. 
2.6. Täiendusõppele registreerumine toimub kõrgkooli kodulehel asuva täiendusõppe infosüsteemi kaudu õppekavas sätestatud alustel. 
2.7. Täiendusõppele registreerumine lõpeb 5 tööpäeva enne õppetöö  algust või kui täiendusõppurite arv ületab õppekavas määratud  osalejate maksimaalse piirmäära. 
2.8. Täiendusõpe avatakse, kui täiendusõppele on registreerunud õppekavas kehtestatud minimaalne arv osalejaid.  
2.9. Registreerunud osalejatele saadetakse kutse täiendusõppel osalemiseks hiljemalt 3 tööpäeva  enne kursuse algust. 
2.10. Täiendusõppe eest tasumine toimub esitatud arve alusel. 
2.11. Täiendusõppe kulude katmiseks väljastatakse arve: 
2.11.1. eraisikule enne täiendusõppe toimumist; 
2.11.2. asutusele pärast täiendusõppe toimumist. 
2.12. Täiendusõppest loobumise korral ning sellest vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust kirjalikult teatamisel õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki. 
2.13. Kui täiendusõppur teatab täiendusõppest loobumisest kirjalikult 1 kuni 3 tööpäeva enne täiendusõppe algust või koolituspäeval, jätab loobumisest teatamata või ei ilmu esimesel õppepäeval kohale, siis tuleb tasuda õppeteenustasu 50% ulatuses; kui on tehtud ettemaks, siis tagastatakse 50% tasutud õppeteenustasust (kui ei ole kokku lepitud teisiti). 
2.14. Teatades koolitusest loobumisest ning leides enda asemele koolitusel osalema teise isiku, kuulub tasumisele 100% õppeteenustasust uue osaleja poolt ning täiendusõppest loobujale tagastatakse ettemaks 100% (kui on tehtud ettemaks).  
2.15. Kui täiendusõpe jääb korraldaja tõttu ära, pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal täiendusõppel, teisel täiendusõppel või tagastatakse tasutud õppeteenustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies ulatuses (kui on tehtud ettemaks).  
2.16. Projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe eest tasumine toimub vastavalt projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe  tingimustele ning täiendusõppele registreerumine kohustab täiendusõppurit täiendusõppes osalema.  
2.17. Täiendusõppelt arvatakse välja õppur, kes ei vasta õppekava nõuetele või ei täida kõrgkooli hea tava reegleid. Nendel juhtudel õppeteenustasu ei tagastata.  
2.18. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse täiendusõppurile elektrooniline või paberkandjal tunnistus või tõend. Paberkandjal tunnistus või tõend väljastatakse erandjuhtudel kokkuleppel elukestva õppe keskusega. 
2.19. Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine toimub vastavalt kõrgkoolis kehtestatud hinnakirjale. Duplikaate väljastatakse viimase viie aasta jooksul toimunud koolituste kohta. 
2.19.1. Tunnistus (Lisa 2) – hinnati õpiväljundite saavutatust ja täiendusõppur saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 
2.19.2. Tõend (Lisa 3) – ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui täiendusõppur ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 
2.20. Elektroonilised tunnistused/tõendid saadetakse kursuse lõpetanutele meili teel. 
2.21. Täiendusõppe tunnistused ja tõendid digiallkirjastab/allkirjastab õppeprorektor. 
2.22. Pärast täiendusõppe lõppemist annab täiendusõppur tagasiside täiendusõppe infosüsteemis või paberkandjal. 
 
3. Aruandlus ja dokumentatsioon 
 
3.1. Elukestva õppe keskus haldab järgmisi täiendusõppe dokumente: 
3.1.1. õppekava; 
3.1.2. kursusel osalejate nimekiri ja staatus (lõpetanud, katkestanud, mittelõpetanud); 
3.1.3. kursusel osalejate registreerimisleht iga koolituspäeva kohta; 
3.1.4. kursusel osalejate elektrooniline või paberil tagasiside; 
3.1.5. tunnistuste ja tõendite register, mis sisaldab järgmisi andmeid: 
3.1.5.1. väljaantava dokumendi number üldises loetelus; 
3.1.5.2. väljaantava dokumendi nimetus; 
3.1.5.3. väljaantava dokumendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg; 
3.1.5.4. õppekava nimetus ja maht akadeemilistes tundides; 
3.1.5.5. kursuse toimumise aeg/periood. 
3.1.6. Täiendusõppe kuludokumendid (eelarved, arved osalejatele jms). 
3.2. Projektidest või muudest vahenditest rahastatavaid koolitusi viiakse läbi ning dokumente säilitakse vastavalt projekti nõuetele. 
3.3. Elukestva õppe keskus peab täiendusõppe kohta statistilist ja finantsilist arvestust. 
3.4. Täiendusõppe tulemuste osas toimub aruandlus vähemalt üks kord kalendriaastas ja see esitatakse  kõrgkooli majandusaasta aruande osana, projektides ette nähtud aruandlus esitatakse vastavalt projekti nõuetele.  
3.5. Alates 2016. aastast tehakse EHISe kaudu kättesaadavaks täiendusõppe tegevusnäitajad. Eelmise kalendriaasta tegevusnäitajad avalikustatakse 31. märtsiks.
 
4. Täiendusõppe kvalifikatsiooninõuded koolitajale, õppekavale, õppekeskkonnale 
 
4.1. Täiendusõpet viib läbi koolitaja, kellel on: 
4.1.1. vähemalt kõrgharidus või sellele  vastav kvalifikatsioon / vähemalt 3aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas, pooleliolev erialaste teadmiste omandamine tingimusel, et tal on vähemalt kõrgharidusega juhendaja; 
4.1.2. info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus; 
4.1.3. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; 
4.1.4. korrektsus töös ning meeskonnatöö tegemise oskus; 
4.1.5. oskus koostada õppetööks vajalikke õppematerjale. 
4.2. Täiendusõppe õppekava on dokument, mis koostatakse õpiväljundipõhiselt nii, et on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi miinimumtasemel. Täiendusõppe õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi. Õppekava nimetus  ei tohi olla eksitav ning peab võimalikult täpselt väljendama täiendusõppe sisu. Õppekava koostab täiendusõppe õppekavajuht ja õppekava vastavust kontrollib elukestva õppe keskuse spetsialist. 
4.2.1. Kui täiendusõppe eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamine, viidatakse õppekava eesmärgis asjaomasele kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ja loetletakse asjaomased kompetentsid. 
4.2.2. Kui täiendusõppe eesmärk on anda täiendusõppes osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse taotlemiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse õigusaktides sellele koolitusele sätestatud nõuetega. 
4.2.3. Täiendusõppe õppekava kvaliteedi tagab regulaarne  tagasiside analüüs, mis lähtub kõrgkooli tagasiside plaanist.  
4.3. Elukestva õppe keskus kogub, koondab ja analüüsib õppe kvaliteedile antud tagasiside hinnanguid ning koolitusvajadust. 
4.4. Täiendusõppe õppekeskkond vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 
4.4.1. Õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet vastavalt sihtgrupi vajadustele.  
4.4.2. Tervishoiuvaldkonna praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegsed kõrgtehnoloogilised õppekeskkonnad.  
 
5. Täiendusõppuri õigused ja kohustused 
 
5.1. Täiendusõppuril on õigus: 
5.1.1. saada informatsiooni täiendusõppe sisu ja korralduse kohta; 
5.1.2. saada õppematerjale täiendusõppe läbimiseks; 
5.1.3. saada täiendusõppe läbimist tõendav dokument; 
5.1.4. osaleda õppekavas ette nähtud õppetööl; 
5.1.5. saada eraisikuna makstud õppeteenustasult tulumaksutagastust seadusega ettenähtud korras; 
5.1.6. saada tagasi tasutud koolituse maksumus vastavalt punktile 2.3.3 täiendusõppes mitteosalemistest õigeaegsel kirjalikul teatamisel. 
5.2. Täiendusõppuril on kohustus: 
5.2.1. täita õppekavas ette nähtud nõudeid koolituse läbimiseks; 
5.2.2. järgida kõrgkooli hea tava reeglites kehtestatud ja üldtunnustatud käitumisnorme; 
5.2.3. maksta tasulise koolituse korral õppeteenustasu vastavalt esitatud arvele; 
5.2.4. teatada koolitusel mitteosalemisest kirjalikult. 
 
6. Kinnitamine ja muudatuste tegemine 
6.1. Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli nõukogu poolt kolmeks aastaks; 
6.2. muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel; 
6.3. muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini kui üks kord õppeaasta jooksul. 
 
Lisa 1 - Täiendusõppe õppekava vorm
Lisa 2: Täiendusõppe tunnistuse vorm
Lisa 3: Täiendusõppe tõendi vorm
Lisa 4: Konverentsi tunnistuse vorm