Raamatukogu kasutamise kord

Kinnitatud
rektori 31.08.2015. a
käskkirjaga nr 1-4/17

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU KASUTAMISE KORD

1.      Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid.

1.2. Raamatukogu kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib raamatukogu teenuseid, lugejaks registreerimist, lugeja vastutust, teavikute kasutamise korda ja raamatukogu sisekorda.

1.3. Kord on kättesaadav raamatukogus ning kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas. Raamatukogu asub Tallinna õppehoones ja Kohtla-Järve struktuuriüksuses.

1.4.  Raamatukogus pakutavad teenused on:
          1.4.1. teaviku kohalkasutus;
          1.4.2. teaviku kojulaenutus;
          1.4.3. infoteenindus, sh elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele;
          1.4.4. kasutajakoolitus, sh infootsingu koolitused õppuritele ja töötajatele;
          1.4.5. kohapeal arvuti kasutamise võimaldamine;
          1.4.6. WiFi kasutamise võimaldamine;
          1.4.7. rühma- ja individuaaltööruumi kasutamise võimaldamine;
          1.4.8. kõrgkooli väljaannete müük;
          1.4.9. iseteenindusena paljundamine, printimine ja skaneerimine.

1.5.     Raamatukogu kasutajad on:
          1.5.1. registreeritud lugeja, kelleks võib olla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppur või töötaja;
          1.5.2. külastaja - isik, kes võib kasutada raamatukogu teenuseid kohapeal.

2.      Lugejaks registreerimine
2.1.  Raamatukogu lugejaks registreeritakse kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas.

2.2.  Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogus lugeja andmebaasi, mille andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

3.        Teaviku kasutamine
3.1.  Teavikut laenutatakse koju ainult registreeritud lugejale isikut tõendava dokumendi alusel.

3.2.  Ajalehed, lõputööd, lugemissaali avariiulil olevad raamatud on mõeldud ainult kohapeal kasutamiseks, neid koju ei laenutata.

3.3.  Teaviku laenutustähtaja määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, eksemplaride arvust ja kasutamise intensiivsusest.

3.4.  Kolm päeva enne laenutustähtaja  saabumist saadetakse teaviku laenajale e-posti aadressile aegumishoiatus. Samuti teavitatakse laenutustähtaja ületamisest e-posti teel.

3.5.  Laenutustähtaega saab pikendada, kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi soovijaid.

3.6.  Välja laenutatud teavikule on võimalik end registreerida ootejärjekorda. Teaviku saabumisest raamatukokku teavitatakse e-kirja teel. Reserveeritud teavikut hoitakse soovijale 3 tööpäeva. Kui selle aja jooksul ei ole teavikule järele tuldud, siis antakse see edasi järgmisele soovijale.

3.7.  Laenatud teavik tuleb tagastada tähtaegselt.

3.8.  Laenutustähtaja ületamise eest tuleb maksta viivist. Viivise suurus on 0,05 eurot päevas iga laenatud teaviku kohta.

3.9.  Raamatukogul on õigus kasutada raamatuvõlgade sissenõudmiseks võlanõuete menetlemisega tegelevate isikute abi vastavalt võlaõigusseadusele.

4.        Raamatukogu kasutaja vastutus
4.1.  Raamatukogu kasutajal on materiaalne vastutus tema kasutuses oleva raamatukogu teaviku, tehnikavahendi ja muu inventari osas.

4.2.  Teaviku rikkumise või kaotamise korral on kasutaja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib rikutud teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.

4.3.  Õppuri eksmatrikuleerimise või töötaja töölt lahkumise korral tuleb isikul laenatud teavik tagastada (sõltumata laenutustähtajast) ja võtta ringkäigulehele allkiri, kinnitamaks, et tal ei ole raamatukogu ees võlgnevusi.

5.        Raamatukogu sisekord
5.1.  Raamatukogus tuleb säilitada puhtust, korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi teisi lugejaid häirida.

5.2.  Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu sisustust (arvutid, kõrvaklapid, mööbel jms).  Kahju tekitajat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

5.3.  Raamatukogu ruumides on keelatud söömine ja joomine.

5.4.  Tarkvara installeerimise ja konfigureerimise õigus on ainult arvutispetsialistil. Tema pädevusse kuulub ka õigus otsustada ühe või teise arvutiprogrammi vajalikkuse üle.

5.5.  Ohusignaali (turvavärav, tulekahjusireen jne) korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldusele.

5.6.  Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

5.7.  Raamatukoguga seonduvad pretensioonid lahendab raamatukogu juhataja.