Tegevus 8

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: õppejõudude ja töötajate simulatsiooni modelleerimise meetodite arendamine (tegevuse tunnus 8).
Ajavahemik 01.05.2016-31.08.2022

  1. Tööplaan 2019
  2. Tegevuste aruanne 2018
  3. 27-29.06.2018 SESAM konverentsi kokkuvõte
  4. Tööplaan 2018
  5. Tegevused 01.10-31.12.2017
  6. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
  7. Simulatsiooni instruktorite Austria koolituse memo (II kvartal)
  8. Tegevuste aruanne 01.05.2016-31.03.2017
  9. Töörühma tööplaan
  10. Töörühma kinnitamine