Kuidas minna Erasmus+ raames õppima või praktikale?

 

ENNE VÄLISMAALE MINEMIST

1. Vali kool, kuhu sooviksid minna siit! See nimekiri sisaldab väliskõrgkoole, kellega on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil leping üliõpilaste ja õppejõudude vahetuseks. Need lepingud annavad võimaluse väliskõrgkooli õppima või praktikale kandideerida, kuid ei taga üliõpilasele õppe- või praktikakohta. Üliõpilase individuaalne õppe- või praktikaplaan koostatakse kõrgkoolidevaheliste läbirääkimiste teel. Üliõpilane peab arvestama sellega, et vastuvõtval kõrgkoolil ei pruugi olla võimalust konkreetset üliõpilast vastu võtta või talle sobivat praktikakohta leida. Korraga toimuvad läbirääkimised ühe kõrgkooliga. Juhul, kui ühest kõrgkoolist on saadud eitav vastus, on võimalus alustada läbirääkimisi uue kõrgkooliga.

Kui soovid asuda õppima kõrgkooli, mida pole käesolevas nimekirjas, siis pöördu, palun, rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõru poole, kes püüab soovitud kõrgkooliga sõlmida institutsioonidevahelise lepingu.

Praktikale võib minna ka otse ettevõttesse st vastuvõttev institutsioon ei pea praktika puhul olema kõrgkool. Käesoleval juhul peab üliõpilane ise otsima praktikakoha ning arutama õppekava juhiga läbi, kas nimetatud praktikakoht on sobiv.

2. Tutvu valitud kõrgkooli  vahetusüliõpilastele pakutavate õppeainete/moodulite või praktika võimalustega kõrgkooli koduleheküljel ning seejärel aruta õppekava juhiga, kas soovitud õppeained/praktika on kooskõlas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõuetega ning neid on võimalik arvestada kodukõrgkooli õpingute osana! Väga oluline on kohe alguses kõiges õppekava juhiga läbi rääkida, et vältida hilisemaid arusaamatusi!

3.  Esita taotlus õppima/praktikale minekuks Erasmus+ koordinaatorile! Juhul, kui sul on mitu mitu eelistust, siis märgi, palun, taotlusesse kõrgkoolid eelistuse järjekorras! (taotluse link)

4. Laekunud taotluste põhjal moodustatakse pingerida, mille koostamisel arvestatakse üliõpilaste õpingutulemusi.

5. Vaata väliskõrgkooli kodulehelt, kas saatev organisatsioon ehk siis meie kõrgkool peab esitama kandideerimiseks Sinu nominatsiooni. Juhul, kui see on vajalik, siis võta ühendust meie Erasmus+ koordinaatoriga.

6. Kui õppekava juht on välisõpingud või praktika kooskõlastanud, tuleb vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt vaadata, millal algab sinna kandideerimine. Väliskõrgkooli kodulehelt leiad kandideerimistähtaja (Application deadline) ning nõutud dokumentide nimekirja. Nimekiri võib kõrgkooliti erineda, kuid üldjuhul on tarvis esitada:

- kandideerimistaotlus (Application form või online application), mille leiad vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt. Juhul, kui seda ei ole, siis võta ühendust meie Erasmus+ koordinaatoriga.

- majutustaotlus (Housing Application Form), mille leiad vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt. Kui sa ei leia majutustaotluse ankeeti, siis otsi majutuse kohta informatsiooni vastuvõtva kõrgkooli koduleheküljelt või pöördu nõu ja abi saamiseks vastuvõtva kõrgkooli koordinaatori poole!

- õppima mineku korral õppeleping (Learning Agreement for Studies) tuleb täita Online Learning Agreement veebikeskkonnas siin! Peale õppuri poolt lepingu allkirjastamist edastatakse see automaatselt rahvusvaheliste suhete juhile, kes selle allkirjastab, ning seejärel liigub see vastuvõtvasse väliskõrgkooli. Täida õppeleping koostöös õppekava juhi ja Erasmus+ koordinaatoriga (ainult see osa, mis tuleb täita enne välismaale minekut).

- praktikale mineku korral praktikaleping (Learning Agreement for Traineeships). Selle leiad vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt või siit! NB! Siia oleme üles laadinud lepingu koos abistavate kommentaaridega, et sul oleks lihtsam vormi täita. Enne lepingu välja printimist ja saatmist tuleb kindlasti kommentaarid kustutada (paremklõps ja "kustuta kommentaar")! Koosta praktikaleping koostöös õppekava juhiga (ainult see osa, mis tuleb täita enne välismaale minekut). Nõutud allkirjade ja templitega lepingu võib saata vastuvõtvasse kõrgkooli skaneeritult. Õppelepingu allkirjastab meie poolt rahvusvaheliste suhete juht. 

NB! Väga oluline on lepingute puhul pidada silmas täpseid kuupäevi, sest Euroopa Komisjoni reeglite kohaselt loetakse õpirände perioodi esimeseks päevaks päeva, mil osaleja peab esimest päeva olema kohal vastuvõtvas organisatsioonis ja viimane on päev, mil osaleja peab viimast päeva olema vastuvõtva organisatsiooni juures st õpiränne saab kesta tööpäevast tööpäevani. Kohale võib sõita juba varem, kuid Erasmus+ stipendiumit saab maksta ainult nende kuupäevade järgi.

a) kui sinu õpirände reaalne periood (kajastub perioodi kinnitusel, mille saad vahetusperioodi lõpus) kujuneb pikemaks, kui stipendiumilepingus sätestatud, siis arvestatakse sulle lisapäevade eest stipendiumi juurde.

b) kui sinu õpirände periood jääb lühemaks, kui stipendiumilepingus märgitud periood, siis tuleb sul puudujäävate päevade eest saadud stipendium tagasi maksta.

Seega, kui vähegi võimalik, püüa saavutada, et kõik dokumendid oleksid samade kuupäevadega!

- väljavõte õpinguraamatust (Transcript of Records), mille saad taotleda Tahvli keskkonnast

- koopia passist või ID-kaardist (mõlemalt poolelt)

- koopia tervisetõendist. Hilisemaid probleemide vältimiseks kontrolli kindlasti vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt, milliseid kehtivaid vaktsineerimisi, testi tulemusi jne peab tõend sisaldama!

- koopia Euroopa ravikindlustuskaardist

- kindlustus (vaata vastuvõtva kõrgkooli kodulehelt, kas ja milliste tingimustega kindlustus on nõutud). Nõutud kindlustuse tagamine on üliõpilase enda kohustus.

7. Kui õppe- või praktikaplaan on kokku lepitud ja vajalikud dokumendid allkirjastatud ja väliskõrgkooli saadetud ning vastuvõttev kõrgkool on saatnud kinnituskirja (Letter of Acceptance), siis esita Tahvli keskkonnas välisõpilaseks vormistamise avaldus. NB! Avaldust ei pea tegema, kui lähed äsjalõpetanu praktikale. Avaldust täites pea meeles, et klikiksid ajavahemiku liigiks „kuupäev“ (mitte periood) ja märgi täpsed kuupäevad, mil oled õpirändel. Õppeainete alamjaos ära unusta märkida ka õppeaineid, mida läbid (praktika puhul konkreetne praktika). Lõpus lisa allkirjastatud praktika- või õppeleping (Learning Agreement for Studies/ Learning Agreement for Traineeship).

8. Peale seda on võimalik teha stipendiumileping. Infot Erasmus+ stipendiumi kohta leiad siit!

9. Osta sõidupiletid ning teata vastuvõtva kõrgkooli koordinaatorile või tuutorile, millal täpselt saabud. Soovitav on jõuda kohale mõni päev enne õpingute algust. Tavaliselt toimub enne õppetöö algust sissejuhatav orientatsiooninädal välisüliõpilastele.  

10. Kontrolli, et sul oleks Eesti kontaktõppejõu kontakt, et saaksid õpingute kulgemise (näiteks muudatuste) kohta talle nendest teada anda.

VÄLISÕPINGUTE VÕI -PRAKTIKA KESTEL

Juhul, kui õppe- või praktikalepingus tekib muudatusi, tuleb nendest koheselt teavitada kodukõrgkooli õppekava juhti ja Erasmus+ koordinaatorit ning täita lepingu osa "Section to be completed during the mobility".

ENNE VASTUVÕTVAST KÕRGKOOLIST VÕI PRAKTIKAKOHAST NAASMIST

Uuri vastuvõtvast kõrgkoolist, kas sooritatud õppetöö/ainepunktide/praktika tõend (Certificate/Transcript of Records) ja vajadusel tunnistus (Certificate of Arrival and Departure/Confirmation of Study Period) antakse sulle kaasa või saadetakse otse kodukõrgkooli. Perioodi ja tulemuste kinnitus võib olla välja toodud ka ühes dokumendis. Enne kodukõrgkooli naasmist kontrolli, et dokumentides kajastuv informatsioon oleks korrektne ja vastaks lepingule: üliõpilasvahetuse perioodi kuupäevad, sooritatud ainete/praktika nimetused, ainepunktid.

PÄRAST VASTUVÕTVAST KÕRGKOOLIST VÕI PRAKTIKAKOHAST NAASMIST

Väliskõrgkooli või- asutuse poolt väljastatud tunnistuse alusel välissoorituste ülekandmiseks õppesooritustesse täida Tahvlis VÕTA taotlus. Taotlusele tuleb lisada õppe- või praktikasooritust tõendav dokument. Komisjon vaatab sisestatud sooritused üle ja saadab ametlikule e-postile teavituse, kui välisõpingute sooritus on kinnitatud ja õppesooritustesse lisatud.  

NB! Üliõpilane vastutab selle eest, et kõik vajalikud dokumendid oleksid esitatud ja ning kõik sooritused oleks enne semestri lõppu õppeinfosüsteemi sisse kantud.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga üliõpilane esitama on-line tagasiside-aruande EU-Survey vahendusel, milles ta annab hinnangu oma õpingutele/praktikale väliskõrgkoolis/ -ettevõttes. Aruanne on oluline informatsiooniallikas nii kõrgkoolile kui ka tulevastele vahetusüliõpilastele ning seda ei tohi vaadelda kui formaalsust. Tagasiside täitmine on kohustuslik, kuna seda nõuavad Erasmus+ lepingu tingimused. 

Semestri lõpus täida ära kõrgkooli Erasmus+ välisõpingute ja praktika rahulolu küsimustik, mis tuleb teatisena e-posti teel.

Lisainfo:

 • Triin Helimets

  Triin Helimets

  Erasmus+ koordinaator

  • triin.helimets@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102
 • Eve Epner

  Eve Epner

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102